Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Polityka zwrotów i odstąpienia od umowy

Niniejsza polityka zwrotów i odstąpienia od umowy została stworzona zgodnie z obowiązującym prawem konsumenta w Polsce, w tym na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

1.1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

1.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient-Konsument powinien skorzystać z internetowego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.

1.3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły sobie nawzajem, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia.

1.4. Klient-Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, który odsyła w sposób dla niego dowolny.

 1. Procedura zwrotu

2.1. Klient-Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

2.2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób przekraczający konieczny zakres do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Zwrot płatności

3.1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

3.2. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Środki zostają klientowi zwrócone na wskazany nr rachunku bankowego na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

3.3. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Wyjątki od prawa do odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. Dane kontaktowe

Sprzedawca: Trading Corp. Michał Gryczewski

Adres: ul. Kurpiowska 1/28 08-110 Siedlce

E-mail: kontakttradingcorp@gmail.com

Telefon: 517-786-238

Załącznik nr 1.

Reklamacje

Niniejsza polityka reklamacji została opracowana zgodnie z przepisami obowiązującego prawa konsumenta w Polsce, w tym na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

 1. Zasady ogólne

1.1. Sklep zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad i spełniające odpowiednie normy jakości, zgodnie z zawartą umową.

1.2. Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenta.

1.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.

1.4. Procedura rozpatrywania reklamacji będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Procedura reklamacji

2.1. Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację w formie pisemnej, w tym poprzez tradycyjne piśmie lub korzystając z środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: [adres e-mail] lub na adres korespondencyjny: [adres korespondencyjny].

2.2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Formularz reklamacyjny.

2.3. Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji oraz przekazania Klientowi informacji dotyczących dalszej procedury, w tym terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji.

2.4. Sklep zobowiązuje się podjąć działania w celu rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

2.5. Klient ma obowiązek odesłania reklamowanego towaru na własny koszt, w przypadku uznania reklamacji koszty te zostają mu zwrócone na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy, za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego poniesiony koszt.

 1. Rozpatrywanie reklamacji

3.1. Sklep podejmie niezbędne działania w celu ustalenia stanu faktycznego oraz źródła reklamowanej wady.

3.2. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązującej ustawy o prawach konsumenta.

3.3. Klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, poprzez środki komunikacji elektronicznej lub na drodze tradycyjnej korespondencji.

 1. Formy rozpatrywania reklamacji

4.1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych towaru:

Sklep może zaproponować naprawę towaru lub wymianę na nowy egzemplarz wolny od wad;

W przypadku niemożliwości naprawy lub wymiany, Klient ma prawo do obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy.

4.2. W przypadku stwierdzenia wad prawnych towaru:

Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar wolny od wad prawnych.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej towaru, Klient-Konsument posiada również prawo do korzystania z uprawnień wynikających z prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

 1. Dane kontaktowe w sprawach reklamacji

Sprzedawca: Trading Corp. Michał Gryczewski

Adres: Kurpiowska 1/28, 08-110 Siedlce

Adres e-mail: kontakttradingcorp@gmail.com

Tel. 517-786-238

Załącznik nr 2.

0